29 Temmuz 2017 Cumartesi

Rötar yapan havayolu şirketi yolcularına 300 Euro tazminat ödeyecek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yolcuların haklarıyla ilgili yönetmeliğin taslağını yayınladı, rötar yapan havayolu şirketi yolcularına 300 Euro tazminat ödeyecek… Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ‘Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’ taslağı hazırladı. Yeni taslak sektörün görüşlerine sunulurken geri dönüşlere göre şekillenerek yürürlüğe girecek. KISA GECİKMELERDE 50 EURO ÖDENECEK Yeni taslakta yolcu hakları daha kapsamlı olurken tazminat rakamları da güncellendi. Hazırlanan taslağa göre havayolu şirketi, hareket saatinden itibaren iç hatlarda üç saat veya daha fazla sürede yolcuları son varış noktasına ulaştıramadığı takdirde 50 Euro tazminat ödeyecek. Dış hat uçuşlarında ise yolculara, bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için üç saat ve daha fazla sürede ulaştırılamaması halinde 125 Euro’nun TL karşılığı ödenecek. 1500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için beş saat veya daha fazla sürede ulaştıramaması durumunda da 200 Euro tazminat hakkı verilecek. 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için uçuş saatinin iki katından daha fazla sürede yolcular son varış noktasına ulaştırılmadığı takdirde ise 300 Euro’nun TL karşılığı tazminat verilecek. Yolcular, şu anki yönetmeliğe göre uçuşları iptal olursa veya uçağa kabul edilmemeleri halinde iç hatlar için 100 Euro karşılığı, dış hat uçuşlarında ise mesafeye göre 200 Euro’dan 600 Euro’ya kadar TL cinsinden tazminat alabiliyor. VAZGEÇEN DE TAZMİNAT ALABİLECEK Yolcular belirtilen sürelerin sonunda uçmaktan vazgeçerse tazminat tutarları ile birlikte bilet ücretini de iade alabilecek. Yolcular, planlanan hareket zamanından en az iki hafta öncesinde (14’üncü gün dahil) iptalden haberdar edilmedikleri takdirde de tazminat alabilecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK (SHY-YOLCU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, havayolu ile seyahat eden yolcuların sahip olduğu haklar ve bu hakların geçerli olduğu durumlar ile yolcuların uçağa kabul edilmediği, uçuşlarının iptal edildiği ve uçuşlarının ertelendiği durumlardaki asgari haklarını belirlemek ve düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk ve Avrupa Birliği ülkeleri haricindeki yabancı menşeli hava taşıma işletmelerinin Türkiye çıkışlı tarifeli ve tarifesiz tüm uçuşlar ve Türk menşeli hava taşıma işletmelerinin Avrupa Birliği üyesi ülkeler haricindeki ülkelerden Türkiye’ye düzenledikleri tarifeli ve tarifesiz tüm uçuşlar ile ücretli ya da ücretsiz seyahat eden yolcular ve doğrudan veya dolaylı olarak halka açık olmayan indirimli biletle seyahat eden yolcular ile biriktirilen mil veya puanlarla seyahat eden yolcuları kapsar. (2) Avrupa Birliği taşıyıcılarının ve diğer tüm taşıyıcıların Avrupa Birliği içerisindeki uçuşları, Avrupa Birliği taşıyıcılarının Avrupa Birliği dışından Avrupa Birliği’ne uçuşları ve Avrupa Birliği taşıyıcılarının ve diğer tüm taşıyıcıların Avrupa Birliği kalkışlı uçuşlarını kapsamamaktadır. Bu uçuşlar Avrupa Birliğinin 11/2/2004 tarihli ve (EC) 261/2004 sayılı Tüzüğü kapsamındadır. (3) Bu Yönetmelik yolcuların, 14/01/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde yer alan haklarını etkilemez. Bu Yönetmelik, uçuş iptali haricinde herhangi başka bir nedenle paket turun iptal edilmesi durumunda geçerli değildir. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bilet: Hava taşıma işletmesi veya onun yetkili acentesi tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış, taşınma hakkını tanıyan geçerli basılı veya elektronik belgeyi, b) Engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişi: Yaşlı, hamile veya ulaşım araçlarını kullanırken, daimi/geçici, duyusal veya lokomotor becerileri ile ilgili fiziksel, zihinsel veya herhangi bir başka engeli sebebiyle kısıtlanan, diğer yolculara sunulan hizmetlerin özel itina ve uyarlama ile sunulması gereken kişiyi, c) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü, ç) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü, d) Gönüllü: 2 nci maddenin birinci fıkrasında öngörülen hususlar kapsamında rezervasyonu onaylanmış bir bilete sahip olmasına rağmen uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi tarafından kendi isteği doğrultusunda ve hava taşıma işletmesinin sunacağı şartları kabul ederek, sunulacak yararlar karşılığında uçuştan feragat etmeye hazır olan ve hava taşıma işletmesinin yolculara yönelik çağrısına olumlu cevap veren kişiyi, e) Havaalanı işletmecisi: Havaalanının işletiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel tüzel kişileri, 2 f) Hava taşıma işletmesi: Geçerli bir işletme ruhsatına sahip bir ticari hava taşıma işletmesini, g) İptal: Önceden planlanmış olan ve en azından bir yerin rezerve edildiği bir uçuşun gerçekleştirilmemesini, ğ) Mücbir sebep: Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinin çalışmasını etkileyen özellikle siyasi istikrarsızlık, ilgili uçuşun gerçekleştirilmesine uygun olmayan meteorolojik şartlar, doğal afetler, güvenlik riskleri, beklenmedik uçuş emniyeti noksanlıkları ve grev gibi durumları, h) Paket tur: Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte ve her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren turları, ı) Rezervasyon: Yolcunun belirli bir uçuşa hava taşıma işletmesi veya tur operatörü tarafından kabul edildiğini ve kaydedildiğini gösteren bir bilet ya da havayolu veya tur operatörü tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış belgeye sahip olması durumunu, i) Seyahat acentesi: Kar amacıyla turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence imkanları sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ticari kuruluşları, j) Son varış yeri: Uygun olan bağlantılı uçuşlar dikkate alınmamak şartıyla önceden planlanan varış zamanına uyulabileceği farz edilirse, biletin üzerindeki varış noktasını ya da direkt bağlantılı uçuşlar olması durumunda son uçuşun varış noktasını, k) Tarifeli uçuş: Kalkış saatleri ve ücretleri önceden ilan edilen, halkın kullanımına açık belirli bir düzende yapılan seferi, l) Tarifesiz uçuş: Belirli bir düzene bağlı kalmadan tarifeli seferler dışında yapılan seferi, m)Tur operatörü: Sürekli veya zaman zaman paket tur düzenleyen, doğrudan veya satış sorumlusu aracılığı ile satan veya satışa sunan kişiyi, n) Uçağa kabul edilmeme: Sağlık, emniyet, güvenlik, uygun olmayan seyahat belgeleri gibi sebeplerle uçuşa kabul edilmemeleri için makul gerekçelerin bulunduğu durumlar hariç olmak üzere, uçuşa kabul edilmek üzere onaylanmış rezervasyon kaydı olan geçerli bir bilete sahip olmalarına rağmen yolcuların uçağa kabul edilmemesini, o) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi: Bir yolcu ile mevcut bir sözleşme kapsamında veya o yolcu ile sözleşmesi bulunan başka bir tüzel veya gerçek kişi yerine bir uçuşu gerçekleştiren veya gerçekleştirmeyi planlayan hava taşıma işletmesini, ö) Uçuş öncesi kontrol (check-in): Uçakta oturulacak yerin belirlenmesi ve varsa bagaj teslimi işlemi, p) Yolcu: Havayolu ile seyahat eden kişileri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Uygulama Esasları Uçağa kabul edilmeme MADDE 5 – (1) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, bir uçuşta uçağa kabul edilmeme durumunun öngörülmesi halinde, öncelikle ilgili yolcu ile uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi arasında mutabık kalınacak imkanlar karşılığında rezervasyonundan feragat edecek gönüllüler bulmak için duyuru yapar. (2) Rezervasyonu olan geriye kalan diğer yolcuların uçuşa kabul edilmelerine olanak verecek yeterli sayıda gönüllü çıkmadığı takdirde, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, yolcuları kendi iradeleri dışında uçağa kabul etmeyebilir. (3) Yolcuların iradeleri dışında uçuşa kabul edilmemeleri durumunda, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi derhal 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. 3 Uçuşların iptali MADDE 6 – (1) Bir uçuşun iptal edilmesi durumunda uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi 9 ve 10 uncu madde hükümlerini yerine getirmek zorundadır. (2) Yolcular, planlanan hareket zamanından en az iki hafta öncesinde (14. Gün dahil) iptalden haberdar edilmedikleri takdirde, 8 inci madde hükümleri de uygulanır. (3) Yolcular iptalden haberdar edildiklerinde, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi kendilerine olası alternatif ulaşım yolları hakkında da bilgi vermek zorundadır. (4) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, tüm tedbirleri almasına rağmen mücbir sebeplerin iptale neden olduğunu kanıtlayabildiği takdirde 8 inci madde hükümlerine göre tazminat ödemekle yükümlü olmaz. (5) Yolcunun uçuşun iptali konusunda haberdar edilip edilmediği ve ne zaman haberdar edildiğine ilişkin ispat yükümlülüğü uçuşu icra eden hava taşıma işletmesine aittir. (6) Yolcu iletişim bilgisinin, hava taşıma işletmesince talep edilmesine karşın hava taşıma işletmesine verilmemesi veya yanlış verilmesi durumunda, hava taşıma işletmesi sorumluluktan kurtulur. Uçuşların tehiri MADDE 7 – (1) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi bir uçuşun planlanan hareket saatinden itibaren, a) 1500 kilometreden (1500 km dahil) daha kısa ve iç hatlardaki uçuşlar için üç saat veya daha fazla, b) 1500 ile 3500 (3500 km dahil) kilometre arası uçuşlar için beş saat veya daha fazla, c) 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için uçuş saatinin iki katından daha fazla sürede yolcuları son varış noktasına ulaştıramadığı takdirde 8 inci madde kapsamında tazminat ödemekle yükümlüdür. (2) Yolcular yukarıda belirtilen sürelerin sonunda uçmaktan vazgeçerek tazminat tutarları ile birlikte bilet ücretini de iade alabilir. (3) 10 uncu madde kapsamındaki hizmet hakkı sunulur. Tazminat hakkı MADDE 8 – (1) Bu maddeye atıfta bulunulması durumunda, yolculara iç hat uçuşlar için 50 Avronun Türk Lirası cinsinden karşılığı tutarında tazminat verilir. Dış hat uçuşlarında ise yolculara; a) 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 125 Avronun Türk Lirası cinsinden karşılığı, b) 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için 200 Avronun Türk Lirası cinsinden karşılığı, c) 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 300 Avronun Türk Lirası cinsinden karşılığı, tutarında tazminat verilir. Tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken biletin satın alındığı, yani bilet için ödemenin yapıldığı güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır. (2) Uçuşa kabul edilmeme veya iptal durumunda mesafeyi belirlerken, planlanan son varış noktası esas alınır. (3)Birinci fıkrada belirtilen tazminat nakit olarak, elektronik banka havalesi, banka ödeme emirleri veya banka çekleri ile ödenebilir. Ancak, yolcunun imzalı mutabakatı olması durumunda seyahat fişleri ve/veya diğer hizmetler şeklinde de ödenebilir. (4) Birinci ve ikinci fıkrada verilen mesafeler hesap edilirken büyük çember yöntemi kullanılır. Geri ödeme veya güzergah değişikliği hakkı MADDE 9 – (1) Bu maddeye atıfta bulunulan hallerde, yolculara aşağıdaki seçenekler arasında tercih yapma hakkı verilir: a) Seyahatin gerçekleştirilmeyen bölüm veya bölümleri ile yolcunun planlamış olduğu 4 seyahatin tamamlanmasının artık herhangi bir anlamı kalmaması durumunda seyahatin gerçekleştirilen bölüm veya bölümleri için, bilet ücretinin tamamının satın alınmış olduğu fiyat üzerinden nakit olarak veya elektronik banka havalesi, banka ödeme emirleri, banka çekleri ile ödenmesi veya yolcunun imzalı mutabakatı olması durumunda seyahat fişleri ve/veya diğer hizmetler şeklinde en geç yedi gün içinde iade edilmesi; ayrıca yolcunun seyahatinin ilk başlangıç noktasına ilk fırsatta dönmesini sağlayacak bir dönüş uçuşunun ücretsiz sağlanması. b) Benzer taşıma şartları altında, en erken fırsatta son varış yerine güzergah değişikliğinin sağlanması. c) Son varış yerine, boş koltuk durumuna bağlı olarak, yolcunun uygun göreceği daha sonraki bir tarihte, benzer taşıma şartları altında güzergah değişikliğinin yapılması. (2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan hükümler, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümlerinden doğabilecek tazminat hakkı hariç, uçuşları bir paketin parçasını oluşturan yolcular için de geçerlidir. (3) Bir şehir veya bölgeye birden fazla havaalanının hizmet etmesi durumunda, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinin rezervasyonu onaylanmış olan yolculara alternatif bir havaalanına bir uçuş teklif etmesi halinde, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, yolcunun o alternatif havaalanından rezervasyonun yapılmış olduğu havaalanına veya yolcu tarafından kabul edilen başka yakın bir varış noktasına transfer edilmesine ait masrafı karşılamak zorundadır. Hizmet hakkı MADDE 10 – (1) Bu maddeye atıfta bulunulması halinde, aşağıdaki hizmetler yolculara bedelsiz olarak sağlanır. a) Bekleme süresine uygun olarak; 1) İki ila üç saat arası gecikmelerde, makul ölçüde sıcak ve soğuk içecekler, 2) Üç ila beş saat arası gecikmelerde sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek, 3) Beş saat ve üzeri gecikmelerde sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek, ilave sıcak ve soğuk içecekler ile ilave hafif ara yemeği. b) Bir veya daha fazla gece konaklamanın gerekli hale geldiği durumlarda veya yolcu için ilave bir konaklamanın gerekli hale geldiği durumlarda, otelde veya uygun bir konaklama tesisinde konaklama. c) Havaalanı ve konaklama yeri (otel veya benzeri) arasındaki ulaşım. (2) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlere ilaveten, yolculara ücretsiz olarak süre kısıtlaması olmaksızın iki telefon görüşmesi, faks mesajı veya e-posta hizmeti teklif edilmesi zorunludur. (3) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ve refakatçileri ile tek başına seyahat eden çocukların bu maddede belirtilen ihtiyaçlarının karşılanması sırasında özel ilgi göstermek zorundadır. (4) Uçak içi bekleme süreleri de yukarıdaki sürelere dahildir. Üst veya alt hizmet sınıfına yerleştirme MADDE 11 – (1) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, bir yolcuyu biletin satın alındığı hizmet sınıfından daha üst bir hizmet sınıfına yerleştirdiği takdirde herhangi bir ek ödeme talep edemez. (2) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinin bir yolcuyu biletin satın alındığı hizmet sınıfından daha alt bir hizmet sınıfına yerleştirmesi durumunda, bilet ücretleri arasındaki farkın iadesine ilave olarak; a) 1500 kilometre (1500 km dahil) veya daha kısa uçuşlar için bilet ücretinin % 30’u, b) 1500 ile 3500 (3500 km dahil) kilometre arası uçuşlar için bilet ücretinin % 50’si, c) 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için bilet ücretinin % 75’i, yedi gün içerisinde nakit olarak veya elektronik banka havalesi, banka ödeme emirleri, banka çekleri ile veya yolcunun imzalı mutabakatı olması durumunda seyahat fişleri ve/veya diğer hizmetler 5 şeklinde yolcuya ödenmesi zorunludur. (3) Üst sınıftan alt sınıfa yerleştirme durumunda ücret iadesinde, biletin satın alınma tarihindeki fiyatlar dikkate alınır. Hareket kabiliyeti kısıtlı veya özel ihtiyaçları olan kişiler MADDE 12 – (1) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmeleri, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ve refakatçileri ile refakat etmek için sertifikalandırılmış rehber köpekler ve tek başına seyahat eden çocukların taşınmasına öncelik tanır. (2) Uçağa kabul edilmeme, iptal ve her türlü tehir söz konusu olduğunda, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ve refakatçileri ile tek başına seyahat eden çocuklar, 10 uncu madde hükümlerine uygun olarak en kısa zamanda hizmet alma hakkına sahiptir. Ek tazminat hakkı MADDE 13 – (1) Yolcuların diğer kanun ve düzenlemelerden doğan tazminat talep etme hakları saklıdır. Bu Yönetmelik kapsamında ödenen tazminat söz konusu tazminattan mahsup edilebilir. (2) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birinci fıkrada düzenlenen tazminatı talep edebilme hakkı, 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri kapsamında rezervasyonlarından gönüllü olarak feragat etmiş olan yolcular için uygulanmaz. Tazminat hakkının yerine getirilmesi MADDE 14 – (1) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, tazminat ödemesi veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer yükümlülükleri yerine getirmesi durumlarında, bu Yönetmeliğin hiçbir hükmü, uygulanacak kanuna göre, üçüncü şahıslar dahil olmak üzere, herhangi bir kişiden tazminat talep etme hakkını sınırlayıcı biçimde yorumlanamaz. (2) Bu Yönetmelik, özellikle, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinin, bir tur operatöründen veya uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinin sözleşmesi bulunduğu başka bir kişiden tazminat talep etme hakkını hiçbir şekilde sınırlayamaz. (3) Bu Yönetmeliğin hiçbir hükmü, yolcular hariç olmak üzere, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinin sözleşmesi bulunduğu, bir tur operatörünün veya üçüncü bir şahsın uygulanacak ilgili kanunlara göre uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinden tediye veya tazminat talep etme hakkını sınırlayıcı şekilde yorumlanamaz. Yolculara haklarını bildirme yükümlülüğü MADDE 15 – (1) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, uçuş öncesi kontrol (check-in) işlemi sırasında, “Uçağa kabul edilmediğiniz, uçuşunuz iptal edildiği veya en az iki saat tehir edildiği takdirde, alacağınız hizmetler ile ilgili haklarınızı belirten metni check-in kontuarından veya uçağa biniş kapısından isteyiniz.” ifadesini içeren Türkçe ve İngilizce bir bildirimin okunaklı bir şekilde yolcular tarafından açıkça görülebilmesini sağlamak zorundadır. (2) Yolcuyu uçağa kabul etmeyen veya bir uçuşu iptal eden hava taşıma işletmesi, etkilenen her yolcuya bu Yönetmeliğe göre tazminat ve yardım kurallarını belirleyen yazılı veya kayıtlı elektronik bir bildirim sunmakla yükümlüdür. Ayrıca, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi en az iki saatlik bir tehirden etkilenen her yolcuya bu kapsamda sözlü, yazılı ve veya elektronik formatta olarak bildirmekle yükümlüdür. (3) Bu maddede belirtilen hükümler, görme engelli kişiler için uygulanırken uygun alternatif yöntemler kullanılır. Feragatın hariç tutulması MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yolculara karşı yükümlülükler, özellikle taşıma sözleşmelerinde yer alan hükümler ile sınırlandırılamaz, kısıtlandırılamaz veya bu yükümlülükler için muafiyet tanınamaz. 6 (2) Yolcuya, hakları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bildirilmediği takdirde ve bu nedenle yolcunun bu Yönetmelikte öngörülmüş olandan daha düşük bir tazminatı kabul etmesi durumunda dahi, yolcu ek tazminat elde etmek amacıyla yetkili mahkemeler veya kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunma hakkına sahiptir. Son varış yerinin değişmesi MADDE 17– (1) Bilette belirtilen son varış yerinin hava taşıma işletmesi tarafından zorunlu bir sebeple değiştirilerek uçuşun farklı bir havaalanında sonlanması durumunda, hava taşıma işletmesi, yolcuları bilette belirtilen son varış yerine en kısa sürede mümkün olan ulaşım olanaklarını kullanmak suretiyle ulaştırılmasını sağlamak zorundadır. (2) Havayolu taşıma işletmesi tarafından yolcuya ulaşım bedelinin ödenmesinin teklif edilmesi ve yolcunun gönüllü olarak bu teklifi kabul etmesi halinde, hava taşıma işletmesi bu maddeden muaf tutulur. Sözleşmeler MADDE 18 – (1) Hava taşıma işletmeleri, üçüncü şahıslar ile yapacağı sözleşmelerde bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sırasında hukuki ve/veya mali açıdan yolcu mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesini teminen gerekli tüm tedbirleri içeren hükümler koyabilir. Yolcuların kanun yollarına başvuru hakkı MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranılması halinde yolcuların kanun yollarına başvuru hakkı saklıdır. Başvuru usul ve esasları MADDE 20 – (1) Başvurular, uçuş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yapılır. (2) Yapılacak başvuruların usul ve esasları ile başvuru değerlendirme süreci bir alt mevzuat ile düzenlenecektir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Denetleme ve yaptırımlar MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işletmeciler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından denetlenir. Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan kurum ve kuruluşlara 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve 29/01/2013 tarihli ve 28543 Resmi Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmeliğine (SHY-İPC) göre işlem yapılır. Yürürlükten kaldırılan mevzuatlar MADDE 22 – (1) Yolcu Haklarına ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yayımlanan 19/03/2013 tarihli ve 68754916-010/364 sayılı Yolcu Hakları Genelgesi, 23/05/2014 tarihli ve 36738619-622/674 sayılı Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi – 2014 ve 02 Eylül 2015 tarihli ve 98063956-090.99/E.1234 sayılı Yolcu Hakları Uygulama Esasları Genelgesi- 2015 ve 03/12/2011 tarihli ve 28131 Resmî Gazete’de yayımlanan Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU ) yürürlükten kaldırılmıştır. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Genel Müdürlüğe yapılan başvurular, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle aynı imtiyazlarla geçerli olmaya devam eder. 7 (2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Genel Müdürlüğe başvuru yapmamış taleplerle ilgili bu Yönetmelik şartlarına göre işlem yapılır. Yürürlük MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.  

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yolcuların haklarıyla ilgili yönetmeliğin taslağını yayınladı, rötar yapan havayolu şirketi yolcularına 300 Euro tazminat ödeyecek…

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ‘Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’ taslağı hazırladı. Yeni taslak sektörün görüşlerine sunulurken geri dönüşlere göre şekillenerek yürürlüğe girecek.

KISA GECİKMELERDE 50 EURO ÖDENECEK

Yeni taslakta yolcu hakları daha kapsamlı olurken tazminat rakamları da güncellendi. Hazırlanan taslağa göre havayolu şirketi, hareket saatinden itibaren iç hatlarda üç saat veya daha fazla sürede yolcuları son varış noktasına ulaştıramadığı takdirde 50 Euro tazminat ödeyecek. Dış hat uçuşlarında ise yolculara, bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için üç saat ve daha fazla sürede ulaştırılamaması halinde 125 Euro’nun TL karşılığı ödenecek.

1500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için beş saat veya daha fazla sürede ulaştıramaması durumunda da 200 Euro tazminat hakkı verilecek. 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için uçuş saatinin iki katından daha fazla sürede yolcular son varış noktasına ulaştırılmadığı takdirde ise 300 Euro’nun TL karşılığı tazminat verilecek.

Yolcular, şu anki yönetmeliğe göre uçuşları iptal olursa veya uçağa kabul edilmemeleri halinde iç hatlar için 100 Euro karşılığı, dış hat uçuşlarında ise mesafeye göre 200 Euro’dan 600 Euro’ya kadar TL cinsinden tazminat alabiliyor.

VAZGEÇEN DE TAZMİNAT ALABİLECEK

Yolcular belirtilen sürelerin sonunda uçmaktan vazgeçerse tazminat tutarları ile birlikte bilet ücretini de iade alabilecek. Yolcular, planlanan hareket zamanından en az iki hafta öncesinde (14’üncü gün dahil) iptalden haberdar edilmedikleri takdirde de tazminat alabilecek.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK
(SHY-YOLCU)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, havayolu ile seyahat eden yolcuların sahip olduğu
haklar ve bu hakların geçerli olduğu durumlar ile yolcuların uçağa kabul edilmediği, uçuşlarının
iptal edildiği ve uçuşlarının ertelendiği durumlardaki asgari haklarını belirlemek ve düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk ve Avrupa Birliği ülkeleri haricindeki yabancı menşeli
hava taşıma işletmelerinin Türkiye çıkışlı tarifeli ve tarifesiz tüm uçuşlar ve Türk menşeli hava taşıma
işletmelerinin Avrupa Birliği üyesi ülkeler haricindeki ülkelerden Türkiye’ye düzenledikleri tarifeli
ve tarifesiz tüm uçuşlar ile ücretli ya da ücretsiz seyahat eden yolcular ve doğrudan veya dolaylı
olarak halka açık olmayan indirimli biletle seyahat eden yolcular ile biriktirilen mil veya puanlarla
seyahat eden yolcuları kapsar.
(2) Avrupa Birliği taşıyıcılarının ve diğer tüm taşıyıcıların Avrupa Birliği içerisindeki
uçuşları, Avrupa Birliği taşıyıcılarının Avrupa Birliği dışından Avrupa Birliği’ne uçuşları ve Avrupa
Birliği taşıyıcılarının ve diğer tüm taşıyıcıların Avrupa Birliği kalkışlı uçuşlarını kapsamamaktadır.
Bu uçuşlar Avrupa Birliğinin 11/2/2004 tarihli ve (EC) 261/2004 sayılı Tüzüğü kapsamındadır.
(3) Bu Yönetmelik yolcuların, 14/01/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde yer alan haklarını etkilemez. Bu Yönetmelik,
uçuş iptali haricinde herhangi başka bir nedenle paket turun iptal edilmesi durumunda geçerli
değildir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g)
bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bilet: Hava taşıma işletmesi veya onun yetkili acentesi tarafından düzenlenmiş veya
onaylanmış, taşınma hakkını tanıyan geçerli basılı veya elektronik belgeyi,
b) Engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişi: Yaşlı, hamile veya ulaşım araçlarını kullanırken,
daimi/geçici, duyusal veya lokomotor becerileri ile ilgili fiziksel, zihinsel veya herhangi bir başka
engeli sebebiyle kısıtlanan, diğer yolculara sunulan hizmetlerin özel itina ve uyarlama ile sunulması
gereken kişiyi,
c) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
d) Gönüllü: 2 nci maddenin birinci fıkrasında öngörülen hususlar kapsamında
rezervasyonu onaylanmış bir bilete sahip olmasına rağmen uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi
tarafından kendi isteği doğrultusunda ve hava taşıma işletmesinin sunacağı şartları kabul ederek,
sunulacak yararlar karşılığında uçuştan feragat etmeye hazır olan ve hava taşıma işletmesinin
yolculara yönelik çağrısına olumlu cevap veren kişiyi,
e) Havaalanı işletmecisi: Havaalanının işletiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları
ile gerçek ve özel tüzel kişileri,
2
f) Hava taşıma işletmesi: Geçerli bir işletme ruhsatına sahip bir ticari hava taşıma
işletmesini,
g) İptal: Önceden planlanmış olan ve en azından bir yerin rezerve edildiği bir uçuşun
gerçekleştirilmemesini,
ğ) Mücbir sebep: Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinin çalışmasını etkileyen özellikle
siyasi istikrarsızlık, ilgili uçuşun gerçekleştirilmesine uygun olmayan meteorolojik şartlar, doğal
afetler, güvenlik riskleri, beklenmedik uçuş emniyeti noksanlıkları ve grev gibi durumları,
h) Paket tur: Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik
hizmetlerin en az ikisinin birlikte ve her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü
yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren
turları,
ı) Rezervasyon: Yolcunun belirli bir uçuşa hava taşıma işletmesi veya tur operatörü
tarafından kabul edildiğini ve kaydedildiğini gösteren bir bilet ya da havayolu veya tur operatörü
tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış belgeye sahip olması durumunu,
i) Seyahat acentesi: Kar amacıyla turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence
imkanları sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören
ticari kuruluşları,
j) Son varış yeri: Uygun olan bağlantılı uçuşlar dikkate alınmamak şartıyla önceden
planlanan varış zamanına uyulabileceği farz edilirse, biletin üzerindeki varış noktasını ya da direkt
bağlantılı uçuşlar olması durumunda son uçuşun varış noktasını,
k) Tarifeli uçuş: Kalkış saatleri ve ücretleri önceden ilan edilen, halkın kullanımına açık
belirli bir düzende yapılan seferi,
l) Tarifesiz uçuş: Belirli bir düzene bağlı kalmadan tarifeli seferler dışında yapılan seferi,
m)Tur operatörü: Sürekli veya zaman zaman paket tur düzenleyen, doğrudan veya satış
sorumlusu aracılığı ile satan veya satışa sunan kişiyi,
n) Uçağa kabul edilmeme: Sağlık, emniyet, güvenlik, uygun olmayan seyahat belgeleri
gibi sebeplerle uçuşa kabul edilmemeleri için makul gerekçelerin bulunduğu durumlar hariç olmak
üzere, uçuşa kabul edilmek üzere onaylanmış rezervasyon kaydı olan geçerli bir bilete sahip
olmalarına rağmen yolcuların uçağa kabul edilmemesini,
o) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi: Bir yolcu ile mevcut bir sözleşme kapsamında
veya o yolcu ile sözleşmesi bulunan başka bir tüzel veya gerçek kişi yerine bir uçuşu
gerçekleştiren veya gerçekleştirmeyi planlayan hava taşıma işletmesini,
ö) Uçuş öncesi kontrol (check-in): Uçakta oturulacak yerin belirlenmesi ve varsa bagaj teslimi
işlemi,
p) Yolcu: Havayolu ile seyahat eden kişileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları
Uçağa kabul edilmeme
MADDE 5 – (1) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, bir uçuşta uçağa kabul edilmeme
durumunun öngörülmesi halinde, öncelikle ilgili yolcu ile uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi
arasında mutabık kalınacak imkanlar karşılığında rezervasyonundan feragat edecek gönüllüler
bulmak için duyuru yapar.
(2) Rezervasyonu olan geriye kalan diğer yolcuların uçuşa kabul edilmelerine olanak verecek
yeterli sayıda gönüllü çıkmadığı takdirde, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, yolcuları kendi
iradeleri dışında uçağa kabul etmeyebilir.
(3) Yolcuların iradeleri dışında uçuşa kabul edilmemeleri durumunda, uçuşu icra eden hava
taşıma işletmesi derhal 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine
getirmek zorundadır.
3
Uçuşların iptali
MADDE 6 – (1) Bir uçuşun iptal edilmesi durumunda uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi
9 ve 10 uncu madde hükümlerini yerine getirmek zorundadır.
(2) Yolcular, planlanan hareket zamanından en az iki hafta öncesinde (14. Gün dahil) iptalden
haberdar edilmedikleri takdirde, 8 inci madde hükümleri de uygulanır.
(3) Yolcular iptalden haberdar edildiklerinde, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi
kendilerine olası alternatif ulaşım yolları hakkında da bilgi vermek zorundadır.
(4) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, tüm tedbirleri almasına rağmen mücbir
sebeplerin iptale neden olduğunu kanıtlayabildiği takdirde 8 inci madde hükümlerine göre tazminat
ödemekle yükümlü olmaz.
(5) Yolcunun uçuşun iptali konusunda haberdar edilip edilmediği ve ne zaman haberdar
edildiğine ilişkin ispat yükümlülüğü uçuşu icra eden hava taşıma işletmesine aittir.
(6) Yolcu iletişim bilgisinin, hava taşıma işletmesince talep edilmesine karşın hava taşıma
işletmesine verilmemesi veya yanlış verilmesi durumunda, hava taşıma işletmesi sorumluluktan
kurtulur.
Uçuşların tehiri
MADDE 7 – (1) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi bir uçuşun planlanan hareket saatinden
itibaren,
a) 1500 kilometreden (1500 km dahil) daha kısa ve iç hatlardaki uçuşlar için üç saat veya
daha fazla,
b) 1500 ile 3500 (3500 km dahil) kilometre arası uçuşlar için beş saat veya daha fazla,
c) 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için uçuş saatinin iki katından daha fazla sürede
yolcuları son varış noktasına ulaştıramadığı takdirde 8 inci madde kapsamında tazminat ödemekle
yükümlüdür.
(2) Yolcular yukarıda belirtilen sürelerin sonunda uçmaktan vazgeçerek tazminat tutarları ile
birlikte bilet ücretini de iade alabilir.
(3) 10 uncu madde kapsamındaki hizmet hakkı sunulur.
Tazminat hakkı
MADDE 8 – (1) Bu maddeye atıfta bulunulması durumunda, yolculara iç hat uçuşlar için 50
Avronun Türk Lirası cinsinden karşılığı tutarında tazminat verilir. Dış hat uçuşlarında ise yolculara;
a) 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 125 Avronun Türk Lirası cinsinden
karşılığı,
b) 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için 200 Avronun Türk Lirası cinsinden karşılığı,
c) 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 300 Avronun Türk Lirası cinsinden karşılığı,
tutarında tazminat verilir. Tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken biletin
satın alındığı, yani bilet için ödemenin yapıldığı güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz
satış kuru esas alınır.
(2) Uçuşa kabul edilmeme veya iptal durumunda mesafeyi belirlerken, planlanan son varış
noktası esas alınır.
(3)Birinci fıkrada belirtilen tazminat nakit olarak, elektronik banka havalesi, banka ödeme
emirleri veya banka çekleri ile ödenebilir. Ancak, yolcunun imzalı mutabakatı olması durumunda
seyahat fişleri ve/veya diğer hizmetler şeklinde de ödenebilir.
(4) Birinci ve ikinci fıkrada verilen mesafeler hesap edilirken büyük çember yöntemi
kullanılır.
Geri ödeme veya güzergah değişikliği hakkı
MADDE 9 – (1) Bu maddeye atıfta bulunulan hallerde, yolculara aşağıdaki seçenekler
arasında tercih yapma hakkı verilir:
a) Seyahatin gerçekleştirilmeyen bölüm veya bölümleri ile yolcunun planlamış olduğu
4
seyahatin tamamlanmasının artık herhangi bir anlamı kalmaması durumunda seyahatin
gerçekleştirilen bölüm veya bölümleri için, bilet ücretinin tamamının satın alınmış olduğu fiyat
üzerinden nakit olarak veya elektronik banka havalesi, banka ödeme emirleri, banka çekleri ile
ödenmesi veya yolcunun imzalı mutabakatı olması durumunda seyahat fişleri ve/veya diğer
hizmetler şeklinde en geç yedi gün içinde iade edilmesi; ayrıca yolcunun seyahatinin ilk başlangıç
noktasına ilk fırsatta dönmesini sağlayacak bir dönüş uçuşunun ücretsiz sağlanması.
b) Benzer taşıma şartları altında, en erken fırsatta son varış yerine güzergah değişikliğinin
sağlanması.
c) Son varış yerine, boş koltuk durumuna bağlı olarak, yolcunun uygun göreceği daha
sonraki bir tarihte, benzer taşıma şartları altında güzergah değişikliğinin yapılması.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan hükümler, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği
hükümlerinden doğabilecek tazminat hakkı hariç, uçuşları bir paketin parçasını oluşturan yolcular
için de geçerlidir.
(3) Bir şehir veya bölgeye birden fazla havaalanının hizmet etmesi durumunda, uçuşu icra
eden hava taşıma işletmesinin rezervasyonu onaylanmış olan yolculara alternatif bir havaalanına
bir uçuş teklif etmesi halinde, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, yolcunun o alternatif
havaalanından rezervasyonun yapılmış olduğu havaalanına veya yolcu tarafından kabul edilen
başka yakın bir varış noktasına transfer edilmesine ait masrafı karşılamak zorundadır.
Hizmet hakkı
MADDE 10 – (1) Bu maddeye atıfta bulunulması halinde, aşağıdaki hizmetler yolculara
bedelsiz olarak sağlanır.
a) Bekleme süresine uygun olarak;
1) İki ila üç saat arası gecikmelerde, makul ölçüde sıcak ve soğuk içecekler,
2) Üç ila beş saat arası gecikmelerde sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre
kahvaltı veya yemek,
3) Beş saat ve üzeri gecikmelerde sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre
kahvaltı veya yemek, ilave sıcak ve soğuk içecekler ile ilave hafif ara yemeği.
b) Bir veya daha fazla gece konaklamanın gerekli hale geldiği durumlarda veya yolcu için
ilave bir konaklamanın gerekli hale geldiği durumlarda, otelde veya uygun bir konaklama tesisinde
konaklama.
c) Havaalanı ve konaklama yeri (otel veya benzeri) arasındaki ulaşım.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlere ilaveten, yolculara ücretsiz olarak süre kısıtlaması
olmaksızın iki telefon görüşmesi, faks mesajı veya e-posta hizmeti teklif edilmesi zorunludur.
(3) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ve
refakatçileri ile tek başına seyahat eden çocukların bu maddede belirtilen ihtiyaçlarının
karşılanması sırasında özel ilgi göstermek zorundadır.
(4) Uçak içi bekleme süreleri de yukarıdaki sürelere dahildir.
Üst veya alt hizmet sınıfına yerleştirme
MADDE 11 – (1) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, bir yolcuyu biletin satın alındığı
hizmet sınıfından daha üst bir hizmet sınıfına yerleştirdiği takdirde herhangi bir ek ödeme talep
edemez.
(2) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinin bir yolcuyu biletin satın alındığı hizmet
sınıfından daha alt bir hizmet sınıfına yerleştirmesi durumunda, bilet ücretleri arasındaki farkın
iadesine ilave olarak;
a) 1500 kilometre (1500 km dahil) veya daha kısa uçuşlar için bilet ücretinin % 30’u,
b) 1500 ile 3500 (3500 km dahil) kilometre arası uçuşlar için bilet ücretinin % 50’si,
c) 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için bilet ücretinin % 75’i,
yedi gün içerisinde nakit olarak veya elektronik banka havalesi, banka ödeme emirleri, banka
çekleri ile veya yolcunun imzalı mutabakatı olması durumunda seyahat fişleri ve/veya diğer hizmetler
5
şeklinde yolcuya ödenmesi zorunludur.
(3) Üst sınıftan alt sınıfa yerleştirme durumunda ücret iadesinde, biletin satın alınma
tarihindeki fiyatlar dikkate alınır.
Hareket kabiliyeti kısıtlı veya özel ihtiyaçları olan kişiler
MADDE 12 – (1) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmeleri, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ve
refakatçileri ile refakat etmek için sertifikalandırılmış rehber köpekler ve tek başına seyahat eden
çocukların taşınmasına öncelik tanır.
(2) Uçağa kabul edilmeme, iptal ve her türlü tehir söz konusu olduğunda, hareket kabiliyeti
kısıtlı kişiler ve refakatçileri ile tek başına seyahat eden çocuklar, 10 uncu madde hükümlerine
uygun olarak en kısa zamanda hizmet alma hakkına sahiptir.
Ek tazminat hakkı
MADDE 13 – (1) Yolcuların diğer kanun ve düzenlemelerden doğan tazminat talep etme
hakları saklıdır. Bu Yönetmelik kapsamında ödenen tazminat söz konusu tazminattan mahsup
edilebilir.
(2) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birinci fıkrada düzenlenen tazminatı
talep edebilme hakkı, 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri kapsamında rezervasyonlarından
gönüllü olarak feragat etmiş olan yolcular için uygulanmaz.
Tazminat hakkının yerine getirilmesi
MADDE 14 – (1) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, tazminat ödemesi veya bu
Yönetmelik kapsamındaki diğer yükümlülükleri yerine getirmesi durumlarında, bu Yönetmeliğin
hiçbir hükmü, uygulanacak kanuna göre, üçüncü şahıslar dahil olmak üzere, herhangi bir kişiden
tazminat talep etme hakkını sınırlayıcı biçimde yorumlanamaz.
(2) Bu Yönetmelik, özellikle, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinin, bir tur
operatöründen veya uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinin sözleşmesi bulunduğu başka bir
kişiden tazminat talep etme hakkını hiçbir şekilde sınırlayamaz.
(3) Bu Yönetmeliğin hiçbir hükmü, yolcular hariç olmak üzere, uçuşu icra eden hava taşıma
işletmesinin sözleşmesi bulunduğu, bir tur operatörünün veya üçüncü bir şahsın uygulanacak ilgili
kanunlara göre uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinden tediye veya tazminat talep etme hakkını
sınırlayıcı şekilde yorumlanamaz.
Yolculara haklarını bildirme yükümlülüğü
MADDE 15 – (1) Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, uçuş öncesi kontrol (check-in)
işlemi sırasında, “Uçağa kabul edilmediğiniz, uçuşunuz iptal edildiği veya en az iki saat tehir
edildiği takdirde, alacağınız hizmetler ile ilgili haklarınızı belirten metni check-in kontuarından
veya uçağa biniş kapısından isteyiniz.” ifadesini içeren Türkçe ve İngilizce bir bildirimin okunaklı
bir şekilde yolcular tarafından açıkça görülebilmesini sağlamak zorundadır.
(2) Yolcuyu uçağa kabul etmeyen veya bir uçuşu iptal eden hava taşıma işletmesi, etkilenen
her yolcuya bu Yönetmeliğe göre tazminat ve yardım kurallarını belirleyen yazılı veya kayıtlı
elektronik bir bildirim sunmakla yükümlüdür. Ayrıca, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi en az
iki saatlik bir tehirden etkilenen her yolcuya bu kapsamda sözlü, yazılı ve veya elektronik formatta
olarak bildirmekle yükümlüdür.
(3) Bu maddede belirtilen hükümler, görme engelli kişiler için uygulanırken uygun
alternatif yöntemler kullanılır.
Feragatın hariç tutulması
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yolculara karşı yükümlülükler, özellikle taşıma
sözleşmelerinde yer alan hükümler ile sınırlandırılamaz, kısıtlandırılamaz veya bu yükümlülükler
için muafiyet tanınamaz.
6
(2) Yolcuya, hakları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bildirilmediği takdirde ve bu
nedenle yolcunun bu Yönetmelikte öngörülmüş olandan daha düşük bir tazminatı kabul etmesi
durumunda dahi, yolcu ek tazminat elde etmek amacıyla yetkili mahkemeler veya kurumlar nezdinde
gerekli girişimlerde bulunma hakkına sahiptir.
Son varış yerinin değişmesi
MADDE 17– (1) Bilette belirtilen son varış yerinin hava taşıma işletmesi tarafından zorunlu
bir sebeple değiştirilerek uçuşun farklı bir havaalanında sonlanması durumunda, hava taşıma
işletmesi, yolcuları bilette belirtilen son varış yerine en kısa sürede mümkün olan ulaşım
olanaklarını kullanmak suretiyle ulaştırılmasını sağlamak zorundadır.
(2) Havayolu taşıma işletmesi tarafından yolcuya ulaşım bedelinin ödenmesinin teklif
edilmesi ve yolcunun gönüllü olarak bu teklifi kabul etmesi halinde, hava taşıma işletmesi bu
maddeden muaf tutulur.
Sözleşmeler
MADDE 18 – (1) Hava taşıma işletmeleri, üçüncü şahıslar ile yapacağı sözleşmelerde bu
Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sırasında hukuki ve/veya mali açıdan yolcu
mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesini teminen gerekli tüm tedbirleri içeren hükümler
koyabilir.
Yolcuların kanun yollarına başvuru hakkı
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranılması halinde yolcuların kanun
yollarına başvuru hakkı saklıdır.
Başvuru usul ve esasları
MADDE 20 – (1) Başvurular, uçuş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yapılır.
(2) Yapılacak başvuruların usul ve esasları ile başvuru değerlendirme süreci bir alt mevzuat
ile düzenlenecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Denetleme ve yaptırımlar
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işletmeciler Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü tarafından denetlenir. Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan kurum ve
kuruluşlara 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve
29/01/2013 tarihli ve 28543 Resmi Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmeliğine (SHY-İPC) göre işlem yapılır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuatlar
MADDE 22 – (1) Yolcu Haklarına ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yayımlanan
19/03/2013 tarihli ve 68754916-010/364 sayılı Yolcu Hakları Genelgesi, 23/05/2014 tarihli ve
36738619-622/674 sayılı Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi – 2014 ve
02 Eylül 2015 tarihli ve 98063956-090.99/E.1234 sayılı Yolcu Hakları Uygulama Esasları Genelgesi-
2015 ve 03/12/2011 tarihli ve 28131 Resmî Gazete’de yayımlanan Havayolu İle Seyahat Eden
Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU ) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Genel Müdürlüğe yapılan
başvurular, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle aynı imtiyazlarla geçerli olmaya devam
eder.
7
(2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Genel Müdürlüğe başvuru yapmamış taleplerle
ilgili bu Yönetmelik şartlarına göre işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri http://ift.tt/2eVNZgj
via IFTTT

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme